TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Ngày 06/01/1959, trước yêu cầu đào tạo giáo viên của ngành Giáo dục Thủ đô sau ngày giải phóng, trường Sư phạm Trung, sơ cấp Hà Nội đã được thành lập. Mặc dù ra đời và hoạt động trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, song với sứ mệnh đào tạo giáo viên, phát triển giáo dục của Thủ đô, trường Sư phạm Trung, sơ cấp Hà Nội đã luôn thích ứng và có bước chuyển mình phù hợp, như việc tách thành hai trường: Trung học sư phạm Hà Nội và Sơ học Sư phạm Hà Nội; sau hai trường được ...