THÔNG TIN KHÓA HỌC

 

 • Giảng viên 2
 • Học viên 1
 • Nội dung 10
Đăng ký

Chương trình phổ thông mới được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực. Bên cạnh việc đổi mới phương pháp dạy học thì đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá cũng rất quan trọng. 

Nhằm hỗ trợ các thầy, cô giáo trong việc đánh giá năng lực học sinh, đáp ứng yêu cầu dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, chúng tôi xây dựng khoá bồi dưỡng dành cho giáo viên về đánh giá năng lực học sinh trường THCS. 

Chương trình bồi dưỡng gồm các chuyên đề về cơ sở lí luận và các chuyên đề hướng dẫn chi tiết việc xây dựng, sử dụng công cụ để đánh giá một số năng lực cụ thể. 

- Admin

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 10

Phạm Ngọc Sơn

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0
 • Giới thiệu Video
 • Chuyên đề 1: Một số vấn đề lí luận về đánh giá năng lực của học sinh ở trường THCS. Video
 • Chuyên đề 2: Phương pháp xác định cấu trúc một năng lực và cách xác định các năng lực cần hình thành và bồi dưỡng qua một môn học. Video
 • Chuyên đề 3: Phương pháp xác định và thực hiện quy trình thiết kế bộ công cụ đánh giá cho một năng lực của học sinh. Video
 • Chuyên đề 4: Phương pháp đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Video
 • Chuyên đề 5: Phương pháp đánh giá năng lực năng lực tự chủ và tự học. Video
 • Chuyên đề 6: Phương pháp đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác. Video
 • Chuyên đề 7: Phương pháp đánh giá năng lực khoa học. Video
 • Chuyên đề 8: Phương pháp cách sử dụng các Rubric để đánh giá năng lực của học sinh. Video
 • Chuyên đề 9: Quy trình biên soạn đề kiểm tra đánh giá năng lực Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 

 • Giảng viên 2
 • Học viên 1
 • Nội dung 10
Đăng ký